• původně osídlili oblasti za Karpaty, západní Ukrajiny, východního Polska
 • zapojení do procesu stěhování národů v 6. a 7. století (západní, jižní i východní směr)
 • původně společný jazyk – praslovanština (není doložen, pouze rekonstruován)
 • mladší jazyk – staroslověnština
 • pohané (bůh hromu Perun, sluneční bůh Svantovít)
 • zemědělství
 • částečně do země zapuštěné obydlí
 • ruční keramika
 • hradiště (hradiska) – chráněná místa, ohrazené valy, kůlová palisáda, sídlili zde náčelníci kmenů

Sámova říše

 • v 6. století nahradili Slované na území dnešní České republiky germánské obyvatelstvo
 • střet s Avary (turkotatarští kočovníci, říše v okolí Dunaje, hlavní tábor se nazýval “hrynk”)
 • k obraně Slovanů vznikl roku 623 slovanský kmenový svaz – Sámova říše
 • náčelník francký kupec Sámo
 • 631 bitva u Vogastisburgu – Slované porazili francké vojsko krále Dagoberta I.
 • po smrti Sáma se kmenový svaz rozpadl, asi 658
 • zmínky pouze ve francké Fredegarově kronice

Velkomoravská říše

 • výboje Karla Velikého – snaha o christianizaci (misie z Řezna, Pasova, Salzburgu)
 • na Moravě místní náčelníci (knížata) zakládala první kostelíky, později okolo roku 830 byl založen knížetem Pribinou křesťanský kostel v Nitře
 • kolem roku 830 porazil Mojmír I. Pribinu v Nitransku a založil státní útvar Velkmoravskou říši v čele s Mojmírovci
 • další kníže Rastislav dále rozšířil území státu, odmítl platit Východořímské říši tribut
 • snaha o vlastní církevní organizaci – žádost k papeži (neúspěšná), žádost k byzantskému císaři (úspěšná)
 • 863 vysláni Konstantin (později klášterní jméno Cyril) a Metoděj (Řekové, Soluň)
 • největší rozmach za knížete Svatopluka (český kníže Bořivoj, 1. doložený Přemyslovec, mu byl podřízen) – Velká Morava, Slovensko, část Maďarska, část Rakouska, Krakovsko, Lužice, Slezsko
 • 894 umřel Svatopluk, nastoupil Mojmír II., který byl slabým panovníkem
 • Český kníže Spytihněv I. využil slabosti panovníka Velké Moravy, odmítl poslušnost Velké Moravě a roku 895 uznal podřízenost Východofranské říši
 • okolo 906 se Velká Morava pod nájezdy maďarských kočovných kmenů rozpadla
 • Velká Morava představovala 1. reálně konsolidovaný státní slovanský útvar s vyspělou kulturou (literatura, řemesla, stavebnictví, umění, šperky – knoflíky = gombíky, kamenné kostelíky, hradiště Mikulčice, Staré Město – Uherské Hradiště)

Cyril a Metoděj

 • 1. slovanské písmo = hlaholice
 • církevní jazyk = staroslověnština (i překlad částí Bible, jazyk při mši)
 • papež jmenoval Metoděje arcibiskupem oblastí východně od francké říše
 • 885 Metoděj pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho manželku Ludmilu
 • po smrti Metoděje 885 – spory mezi latinskou a slovanskou bohoslužbou
 • Svatopluk vyhnal Metodějovy žáky, podpořil latinskou bohoslužbu