Západ a východ v raném středověku

 • 496 = Chlodvík přijal křest
 • 529 – 533 = Justiniánův zákoník
 • 751 = sesazení Merovejců, nástup Karlovců
 • 768 = Karel Veliký se stal králem
 • 800 = Karel Veliký se stal císařem, obnovení impéria
 • 814 = smrt Karla Velikého
 • 843 = Verdunská smlouva
 • 1054 = Velké církevní schizma, rozkol mezi západokřesťanskou a východokřesťanskou církví

Slované a Velká Morava

 • 830 = počátky Velké Moravy
 • 863 = vyslání Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Moravu
 • před 885 = křest Bořivoje a Ludmily
 • 885 = smrt Metoděje
 • 894 = smrt Svatopluka
 • 895 = český kníže Spytihněv uznal nadřazenost východofranského panovníka
 • 906 = rozpad Velké Moravy

Arabové a Vikingové

 • 622 = Muhammad odchází z Mekky
 • 711 = Arabové vstupují na evropskou půdu
 • 732 = bitva u Poitiers
 • konec 8. století = začátek vikinských výbojů

Východní a jižní slované

 • 864 (865) = Boris I. Michal přijal křest
 • 882 = kníže Oleg získal Kyjev
 • 988 (989) = křest knížete Vladimira

Počátky Anglie, Francie a Svaté říše římské

 • 6. – 7. století = usídlování Anglosasů v Anglii
 • 8. – 11. století = vikinské nájezdy na britské ostrovy
 • 9. století = vláda Alfréda Velikého v Anglii
 • 962 = korunovace Oty I. císařem, vznik Svaté říše římské
 • 987 = Hugo Kapet korunován francouzským králem
 • 1066 = bitva u Hastingsu, vítězství Viléma Dobyvatele

Počátky českého státu

 • 885 = Bořivoj a Ludmila přijali křest, první kostely na českém území
 • 895 = Spytihněv uznává nadřazenost Východofranské říše
 • 921 = vražda kněžny Ludmily
 • 28. 9. 935 (929) = vražda knížete Václava
 • 973 = zřízení pražského arcibiskupství
 • 995 = vyvraždění Slavníkovců v Libici nad Cidlinou
 • 997 = smrt svatého Vojtěcha
 • 1085 = Vratislav II. korunován králem

Počátky polského a uherského státu

 • konec 9. století = příchod Maďarů do Podunají
 • 955 = bitva na řece Lechu
 • 966 = sňatek polského knížete Měška a Dobravy, Měšek přijímá křest
 • 1000 = udělení královské koruny Štěpánovi I.
 • 1000 = založení arcibiskupství v Hnězdně

Kolonizace

 • 11. – 12. století = vesnická a městská kolonizace v západní Evropě
 • 13. století = vrchol vesnické a městské kolonizace v českých zemích
 • po 1230 = vznik Starého Města pražského (v právnickém slova smyslu)

Společnost vrcholného středověku

 • 2. polovina 11. století = počátek boje o investituru (souboj mezi císařem a papežem)
 • 1215 = Jan Bezzemek vydal Velkou listinu svobod (Magna charta libertatum)
 • 1231 = vznik inkvizice

Křížové výpravy

 • 1, polovina 11. století = počátek reconquisty
 • 1095 = vyhlášení 1. křížové výpravy
 • 1099 = dobytí Jeruzaléma křižáky
 • 1212 = bitva u Las Navas de Tolosa, porážka Maurů
 • 2. polovina 13. století = ukončení křížových výprav na Blízký východ

Francie, Anglie a východ Evropy, resp. Evropa 

 • 1214 = bitva u Bouvines
 • 1223 = bitva na řece Kalce, porážka ruských knížat Tatary
 • 1241 = bitva u Lehnice
 • 1309 = Avignonské zajetí papeže
 • 1347 – 1352 = velká morová epidemie v Evropě
 • 1389 = bitva na Kosově poli, vítězství Turků

Český stát ve vrcholném středověku

 • 1158 = Vladislav II. získal titul krále
 • 1182 = vznik Moravského markrabství
 • 1212 = Zlatá bula sicilská
 • 1273 = Rudolf Habsburský se stal římsko – německým králem
 • 1278 = bitva na Moravském poli, smrt Přemysla Otakara II.
 • 1300 = počátek ražby českých (pražských) grošů, Ius regale montanorum
 • 1306 = vražda Václava III. v Olomouci, vymření Přemyslovců v mužské linii

Stoletá válka

 • 1337 = počátek stoleté války
 • 1346 = bitva u Kresčaku, smrt Jana Lucemburského
 • 1415 = bitva u Azincourtu
 • 1431 = upálení Jany z Arku
 • 1453 = ukončení stoleté války
 • 1485 = nástup Tudorovců v Anglii

Lucemburkové a český stát

 • 1310 = nástup Lucemburků na český trůn
 • 1344 = povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, položení základního kamene ke katedrále sv. Víta
 • 1346 = bitva u Kresčaku, smrt Jana Lucemburského
 • 1346 = Karel IV. českým a římským králem
 • 1348 = založení pražské univerzity
 • 1348 = vznik zemi Koruny české
 • 1355 = Karel IV. korunován na císaře Svaté říše římské
 • 1378 = Karel IV. umírá
 • 1380 = velký mor v Čechách
 • 1393 = smrt Jana z Pomuku
 • 1400 = Václav IV. je zbaven vlády ve Svaté říši římské

Počátky husitství

 • 1402 = Jan Hus je kazatelem v Betlémské kapli
 • 1414 = počátek přijímání pod obojí způsobou
 • 6. 7. 1415 = upálení mistra Jana Husa
 • 1416 = upálení mistra Jeronýma Pražského

Husitská revoluce

 • 30. 7. 1419 = 1. pražská defenestrace, počátek husitské revoluce
 • 1420 = založení města Tábora
 • 1420 = Čtyři pražské artikuly – husitský program
 • 1420 = 1. křižácká výprava proti husitlm, bitva na Vítkově
 • 1421 = Čáslavský sněm
 • 1424 = umírá Jan Žižka z Trocnova
 • 1431 = porážka křižáků v bitvě u Domažlic
 • 30. 5. 1434 = bitva u Lipan, smrt Prokopa Holého
 • 1436 = vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě, uznání Zikmunda Lucemburského českým králem
 • 1458 = Jiří z Poděbrad se volbou stává českým králem
 • 1469 = Matyáš Korvín vládne části zemí Koruny české
 • 1471 = umírá Jiří z Poděbrad, Jagellonci nastupují na český trůn
 • 1485 = Kutnohorský náboženský mír
 • 1490 = vznik personální unie mezi českým státem a uherským státem

Český stát za vlády Jagellonců

 • 1490 = Vladislav Jagellonský přesídlil z Prahy do Budína
 • 1500 = Vladislavské zřízení zemské
 • 1517 = Svatováclavská smlouva – dohoda mezi panstvem a městy
 • 1526 = bitva u Moháče, smrt Ludvíka Jagellonského
 • 1526 = nástup Habsburků na český trůn

Východní Evropa a Rusko

 • 1243 = vznik Zlaté hordy
 • přelom 20. a 30. let 14. století = ražba uherských dukátů
 • 1380 = bitva na Kulikovském poli
 • 1386 = nástup Jagellonců na polský trůn
 • 1387 = Zikmund Lucemburský nastupuje na uherský trůn
 • 1410 = bitva u Grunwaldu
 • 1458 = Matyáš Korvín zvolen uherským panovníkem
 • 1466 = Toruňský mír
 • 1480 = Zlatá horda ustupuje z moskevského knížectví
 • 1526 = bitva u Moháče