I. lekce

1.1/Osobní zájmena – 1.2/Přitomný čas pravidelných sloves – 1.3/Přítomný čas slovesa sein (být) – 1.4/Zdvořilostní forma (vykání) – 1.5/Pořádek slov ve větě oznamovací  – 1.6/Pořádek slov ve větě tázací – 1.7/Kladná a záporná odpověď1.8/Tázací příslovce „Wo?“ a předložka „in“1.9/Tázací zájmena „Wie?“ a „Wer?“1.10/Základní číslovky

 

II. lekce

2.1/Přítomný čas pravidelných sloves – 2.2/Přítomný čas nepravidelných sloves – 2.3/Nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací – 2.4/Tázací zájmeno „Was?“ – 2.5/Tázací příslovce „Woher?“ a předložka „aus“ – 2.6/Názvy jazyků – 2.7/Určení rodu podstatných jmen podle přípony – 2.8/Základní číslovky (2)

 

III. lekce

3.1/Přítomný čas slovesa haben – 3.2/Člen neurčitý a určitý – 3.3/1. a 4. pád neurčitého a určitého členu – 3.4/Přivlastňovací zájmena – 3.5/1. a 4. pád přivlastňovacích zájmen – 3.6/Zápor nicht a zápor kein – 3.7/Množné číslo podstatných jmen – 3.8/Tvar „möcht-“ v přítomném čase

 

IV. lekce

4.1/Způsobová (modální) slovesa – 4.2/Význam způsobových sloves – 4.3/Způsobová slovesa ve větě – 4.4/Vazba „Wie geht´s?“

 

V. lekce

5.1/Přítomný čas nepravidelných sloves – 5.2/Způsobové sloveso „mögen“ – 5.3/Rozkazovací způsob – 5.4/Zápor nicht, kein, nichts – 5.5/Složená slova – 5.6/Všeobecný podmět „man“ – 5.7/Přídavná jména odvozená od vlastních jmen zeměpisných

 

VI. lekce

6.1/Slovesa s předponami odlučitelnými a neodlučitelnými – 6.2/Slovesa s odlučitelnými předponami ve větách – 6.3/Určování času – 6.4/Předložky se 4. pádem – 6.5/Osobní zájmena ve 4. pádě – 6.6/Tázací zájmeno „Wer?“ ve 4. pádě – 6.7/“Zu hause“ a „Nach hause“

 

VII. lekce

7.1/Přítomný čas nepravidelných sloves – 7.2/Člen neurčitý a určitý ve 3. pádě – 7.3/Přivlastňovací zájmena ve 3. pádě – 7.4/Osobní zájmena ve 3. pádě – 7.5/Tázací zájmeno „Wer?“ ve 3. a 4. pádě – 7.6/Vlastní jména ve 2. pádě

 

VIII. lekce

8.1/Předložky se 3. pádem – 8.2/Předložky „in“ a „auf“ se 3. a 4. pádem – 8.3/Určování času – 8.4/Řadové číslovky

 

IX. lekce

9.1/Přítomný čas sloves liegen a stehen – 9.2/Časování slovesa wissen – 9.3/Předložky se 3. a 4. pádem – 9.4/Předložky popisující cestu

 

X. lekce

10.1/Minulý čas – préteritum – 10.2/Minulý čas – perfektum – 10.3/Pomocná slovesa sein a haben – 10.4/Minulá čas pomocných sloves sein, haben a werden –  10.5/Příslovečné určení času

 

Shrnutí všech deseti lekcí