• Od 4. století = proces “Stěhování národů” (Vandalové, Langobardi, Vizigóti, Ostrogóti, Alamani, Svébové, Burgundové, …)
 • Končí usazením Maďarů v 9./10. století
 • 476 – germánský vojevůdce Odoaker svrhnul císaře Západořímské říše Romula Augusta = zánik Západořímské říše
 • Vznik germánských – barbarských království

Barbaři

 • označení Řeků a Římanů pro cizince
 • negramotní, neuměli latinsky
 • nejen boje, i soužití s románským obyvatelstvem
 • postupně převzali římské dědictví – řád, svoboda, výchova, písmo – latinka, kulturní jazyk – latina (dala vznik románským jazykům v oblasti Západořímské říše, v okrajových částech si germáni zachovali své jazyky, ze kterých se vyvinula němčina a další germíánské jazyky)
 • náčelníci germánských kmenů = králové
 • romanizace = způsob, jakým barbaři přebírali kulturní dědictví Říma (souvisí i s přejímáním křesťanství

Křesťanství

 • víra v Ježíše Krista
 • pojetí Boží Trojice vedla k rozkolu mezi západní a východní částí (vysvětlení problematiky v samostatném článku)
 • Bible – posvátná kniha (Starý a Nový Zákon)
 • barbarské kmeny přejímali křesťanství díky podobě se společenským uspořádáním (jeden vládce)
 • v této době ještě spíše směs křesťanských myšlenek a pohanských zvyklostí
 • křesťanská církev byla jedinou významnou institucí, která přežila rozpad Západořímské říše + byla nositelem vzdělanosti
 • Papež – původně římský biskup, poté nejvýznamnější představitel (zakladatelem údajně sv. Petr, Lev I. uchránil církev před Huny a germány, Řehoř I. upravil učení i pro nevzdělané vrstvy)

Západní Evropa

 • Romanizace barbarů – barbarizace západní Evropy
 • zemědělství, chov dobytka
 • ztráta významu měst, rozvoj venkova – úpadek řemesel
 • použití dřeva místo kamene
 • vzdělání výsadou kněží (málo pramenů z tohoto období)