Mezopotámie

 • 4. tisíciletí př. n. l. = vynález písma, vznikají města v Sumeru
 • 3. tisíciletí př. n. l. = vznikají městské státy
 • 2. polovina 3. tisíciletí př. n. l. = vznik Akkadu – 1. centralizovaný stát v Mezopotámii
 • 20 – 18. století př. n. l. = Staroasyrská říše
 • 19. – 16. století př. n. l. = Starobabylonská říše
 • 18. století př. n. l. = Chammurapiho zákoník
 • 17. století př. n. l. = vzniká říše Chetitů
 • 911 – 612 = Novoasyrská říše
 • 625 – 539 = Novobabylonská říše

Státní útvary na Předním východě

 • 13. – 12. století př. n. l. = hebrejsko – židovské kmeny v Palestině
 • 721 př. n. l. = pád izraelského království, dobytí Samaří Asyřany
 • 587 př. n. l. = Babylonské zajetí, dobytí Jeruzaléma Babyloňany
 • 539 př. n. l. = obnova Jeruzaléma, dobytí Babylonu Peršany
 • 64 př. n. l. = Římané ovládli Judeu

Egypt

 • 3000 př. n. l = sjednocení Horního a Dolního Egypta
 • 2700 – 2180 př. n. l. = Stará říše, stavba pyramid
 • 2000 – 1800 př. n. l. = Střední říše
 • 1540 – 1080 př. n. l. = Nová říše
 • 13. století př. n. l. = mírová smlouva mezi Egyptem (Ramesse II.) a Chetity
 • 7. století př. n. l. = nadvláda Asýrie
 • 525 př. n. l. = dobytí Egypta Peršany
 • 332 př. n. l. = Alexander Makedonský
 • 31 př. n. l. = bitva u Aktia

Starověké Řecko

 • 2000 př. n. l. = první paláce na Krétě, příchod řeckých kmenů do Řecka
 • polovina 14. století př. n. l. = zánik mínojské civilizace
 • 14. – 13. století př. n. l. = rozkvět mykénské kultury
 • 1200 př. n. l. = pád Troje
 • 1100 – 800 př. n. l. = temná staletí řeckých dějin
 • 800 př. n. l. = Lykurgova ústava ve Spartě
 • polovina 8. století př. n. l. = velká řecká kolonizace
 • 6. století př. n. l. = Solonovy reformy v Athénách
 • polovina 6. století př. n. l. = Peloponéský spolek
 • 510 př. n. l. = vyhnání tyranů z Athén
 • 6. století př. n. l. = Kleisthenovy reformy
 • 499 př. n. l. = povstání maloasijských měst
 • 490 př. n. l. = 1. perská výprava do Řecka, bitva u Marathonu
 • 480 př. n. l. = 2. perská výprava do Řecka, bitva u Thermopyl, bitva u Salaminy
 • 449 př. n. l. = konec řecko – perských válek
 • 431 – 404 př. n. l. = peloponéská válka
 • 371 – 362 př. n. l. = thébská hegemonie
 • 338 př. n. l. = vítězství Filippa Makedonského nad řeckými vojsky – bitva u Chaironeie
 • 337 př. n. l. = Korintský spolek
 • 336 – 323 př. n. l. = vláda Alexandera Makedonského
 • 331 př. n. l. = Alexander Makedonský ovládl Persii – bitva u Gaugamel
 • 276 př. n. l. = vznik Makedonie – poslední helénistická říše
 • 168 př. n. l. = Makedonie se dostává pod nadvládu Říma – bitva u Pydny
 • 146 př. n. l. = vyvrácení Korintu

Starověký Řím 

 • 10. – 9. století př. n. l. = Etruskové v Itálii
 • 753 př. n. l. = založení Říma (tradiční datum)
 • 2. polovina 6. století př. n. l. = reformy Servia Tullia
 • 6. století př. n. l. = úpadek Etrurie
 • 510 př. n. l. = vyhnání Tarquiniovců z Říma, vznik republiky
 • 474 př. n. l. = porážka Etrusků Řeky  – bitva u Kýmé
 • 265 př. n. l. = dpbytí etruských Volsinií Římany
 • 494 př. n. l. = 1. secese plebejů, úřad tribuna lidu
 • 449 př. n. l. = 2. secese plebejů, Zákony dvanácti desek
 • 387 př. n. l. = Galové v Římě
 • 265 př. n. l. = dokončení ovládnutí Itálie
 • 264 – 241 př. n. l. = 1. punská válka
 • 241 př. n. l. = porážka Punů Římany, bitva u Aegatských ostrovů
 • 218 – 201 př. n. l. = 2. punská válka
 • 217 př. n. l. = porážka Římanů Puny, bitva u Trasimerského jezera
 • 216 př. n. l. = porážka Římanl Puny, bitva u Kann
 • 202 př. n. l. = porážku Punů Římany, bitva u Zamy
 • 168 př. n. l. = ovládnutí Makedonie Římany, bitva u Pydny
 • 149 – 146 př. n. l. = 3. punská válka
 • 146 př. n. l. = vyvrácení Kartága a Korintu
 • 133 – 121 př. n. l. = bratři Gracchové
 • 90 – 88 př. n. l. = rozšíření občanství v Itálii, válka se spojenci
 • 82 – 79 př. n. l. = Sullova diktatura
 • 73 – 71 př. n. l. = Spartakovo povstání
 • 60 př. n. l. = 1. triumvirát
 • 53 př. n. l. = konec 1. triumvirátu – Crassova smrt, bitva u Karrh
 • 49 – 45 př. n. l. = občanská válka mezi Caesarem a Pompeiem
 • 44 př. n. l. = vražda Julia Caesara
 • 43 př. n. l. = 2. triumvirát
 • 31 př. n. l. = bitva u Aktia
 • 27 př. n. l. = Římské císařství
 • 27 př. n. l. – 68 n. l. = Iulsko – Claudijská dynastie
 • 69 – 96 = Flaviovská dynastie
 • 79 = výbuch Vesuvu
 • 96 – 192 = adoptivní císaři
 • 166 – 180 = markomanské války
 • 193 – 235 = dynastie Severovců
 • 212 = rozšíření občanství na všechny svobodné obyvatele
 • 235 – 284 = vojenští císaři
 • 30 n. l. = ukřižování Ježíše
 • 284 = začátek dominátu – Diocletian
 • 313 = edikt milánský
 • 325 = Nikajský koncil
 • 375 = počátek stěhování národů
 • 395 = rozdělení impéria na západořímskou a východořímskou říši
 • 410 = dobytí Říma Vizigóty
 • 451 = bitva na Katalaunských polích
 • 455 = vyplenění Říma Vandaly
 • 476 = zánik Západořímské říše

Indie

 • 2300 – 1500 př. n. l. = Harappská kultura
 • 1500 př. n. l. = příchod Árjů
 • 1200 – 600 př. n. l. = Védské obdodí
 • 327 př. n. l. = vpád Alexandera Makedonského
 • 321 – 184 př. n. l. = Maurijská říše
 • 273 – 232 př. n. l. = král Ašóka

Čína

 • 21. století př. n. l. = 1. státní útvary
 • 11. století – 249 př. n. l. = říše Čou
 • 221 př. n. l. = říše Čchin
 • 202 př. n. l. – 2. století n. l. = říše Chan