S přibývajícími poznatky v oboru chemie se vědci snažili o určité systematické roztřídění nahromaděných znalostí o rostoucím počtu objevených prvků.

 • 1789 – Lavoisier = rozdělil prvky podle fyz. a chem. vlastností na kovy a nekovy
 • 1817 – Döbereiner = rozdělil prvky do triád, nepodařilo se mu zařadit všechny tehdy známé prvky, atom. váha (hmotnost) prostředního prvku triády se  rovná přibližně aritmetickému průměru atom. vah krajních členů, rovněž fyz. i chem. vlastnosti středního prvku byly průměrem vlastností obou krajních prvků
 • 1863 – Newlands = seřadil prvky do tzv. oktáv, podle stoupající atom. váhy zjistil. že každý osmý prvek v této řadě má podobné vlastnosti
 • 1864 – Mayer = vyjádřil graficky závislost objemu atomu na atomovém čísle prvku, ale nevynikne zde periodičnost jejich fyz. a chem. vlastností, dále zde bylo chybné zařazení některých prvků
 • 1871 – Dimitrij Ivanovič Mendělejev = vyvrcholením všech snah byla jeho periodická soustava prvků

Mendělejův (periodický) zákon = Vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla (dříve atomových vah).

Periodická tabulka

 • je rozdělena do 7 vodorovných řad – period a 16 svislých sloupců – skupin
 • pořadové číslo periody je totožné s hlavním kvanotvým číslem poslední obsazované vrstvy
 • počet skupin je 16, které jsou označeny římskými čísly I až VIII a dále písmeny A nebo B (I.A – VIII.A a I.B – VIII.B)
 • prvky zařazené ve skupinách A se nazývají nepřechodné (s – a p – prvky)
 • prvky zařazené ve skupinách B se nazývají přechodné (d – prvky)

Aby periodická soustava prvků nebyla příliš dlouhá, vyčleňuje se z 6. periody 14 prvků následujích za Lanthanem. Proto se nazývají Lanthanoidy.

Dále se vyčleňují prvky ze 7. periody, které jsou za Aktinem a proto se nazývají Aktinoidy.

Lanthanoidy a Aktinoidy dohromady nazýváme jako vnitřně přechodné prvky, kterým se říká f – prvky.

Prvky s, p, d, f: se nazývají podle orbitalů.

Číslo skupiny udává počet elektronů v poslední (valenční) vrstvě atomu.

Některé skupiny periodické tabulky prvků mají své názvy:

 • I.A = Alkalické kovy: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
 • II.A = Kovy alkalických zemin: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
 • VIII.A = Vzácné plyny: He, Ne, Ar, KR, Xe, Rn
 • VII.A = Halogeny: F, Cl, Br, I, At
 • VI.A = Chalkogeny: O, S, Se, Te, Po

V VIII.B skupině existuje tzv. triáda železa (železo, kobalt, nikl).